Intrare site
Despre noi

Oferta client
Legislatie
Angajari
Contact

ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001

privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicata

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonantã de urgentã.
Art. I
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face de regulã pe vechile amplasamente, dacã acestea sunt libere."
2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia localã dispune de totalitatea terenurilor proprietate privatã a unitãtii administrativ-teritoriale respective.
(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevãzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusã în cooperativa agricolã de productie sau preluatã în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50ha de proprietar deposedat.
(3) În cazul în care în localitate nu existã suprafete de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în conditiile alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face si din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a orasului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicatã, si, dupã caz, în situatiile în care prin hotãrâri judecãtoresti rãmase definitive si irevocabile se constatã nulitatea absolutã a unor titluri de proprietate, din terenuri agricole care trec în proprietatea privatã a statului.
(4) În situatia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în conditiile alin. (2), se vor acorda despãgubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.
(5) Prin proprietar deposedat, în sensul prezentei legi, se întelege persoana titularã a dreptului de proprietate în momentul deposedãrii."
3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localitãtilor, foste proprietãti ale persoanelor fizice, care au trecut în proprietatea statului în mod abuziv si se gãsesc incluse în diverse amenajãri hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de altã naturã, se restituie, în conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete din terenurile aflate la dispozitia comisiilor locale, iar în situatia în care aceste suprafete sunt insuficiente se vor acorda despãgubiri, în conditiile legii."
4. Dupã articolul 4 se introduce articolul 41 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - Pentru terenurile fostilor proprietari, persoane fizice, pe care se aflã bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, pentru terenurile pe care sunt amenajate sere sau plantatii de hamei, viticole si pomicole, în functiune, restituirea se face pe alt amplasament dacã existã suprafete suficiente sau se acordã despãgubiri în conditiile legii."
5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - În cazul persoanelor fizice prevãzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, cãrora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren agricol de pânã la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie si diferenta de suprafatã neatribuitã sau li se acordã despãgubiri."
6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orãsenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevãzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicatã, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinându-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege."
7. Dupã alineatul (1) al articolului 6 se introduc alineatele (11) si (12) cu urmãtorul cuprins:
"(11) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisã numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciarã, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolã, registrul agricol de la data intrãrii în cooperativã, evidentele cooperativei agricole, ale amenajamentelor silvice si pastorale, precum si alte înscrisuri, cu datã certã din perioada respectivã.
(12) Institutiile care detin înscrisurile prevãzute la alin. (11) au obligatia sã elibereze, la cerere, actele solicitate de cei interesati. Refuzul de a elibera înscrisurile solicitate se sanctioneazã potrivit legii."
8. Alineatul (3) al articolului 6 se abrogã.
9. Dupã articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 61. - (1) În situatia în care anumite suprafete sunt revendicate de 2 solicitanti, dintre care unul este proprietarul deposedat prin mãsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietãritã cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub orice formã de cooperativã, se va restitui în naturã ambilor solicitanti, în limita resurselor de teren existente.
(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente se va atribui în naturã teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despãgubit în conditiile legii.
(3) În cazul lipsei resurselor se acordã despãgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari.
(4) Aplicarea prevederilor de mai sus nu poate afecta drepturile dobândite în conditiile art. 2 alin. (2) din prezenta lege."
10. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacã persoanele în cauzã au deja un titlu emis în conditiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafatã."
11. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 se abrogã.
12. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Persoanelor fizice cãrora li s-a stabilit calitatea de actionar la societãtile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificatã, indiferent dacã au încheiat sau nu contracte de locatiune în temeiul art. 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, li se restituie în naturã suprafete agricole, pe baza documentelor care atestã fosta proprietate, în perimetrul acestor societãti. Atribuirea efectivã a terenurilor se face în conditii care sã nu afecteze exploatatiile agricole, proprietate publicã sau privatã a statului, în unitatea lor."
13. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat administrate de institutele si statiunile de cercetare, destinate cercetãrii si producerii de seminte si material sãditor din categorii biologice superioare si cele pentru cresterea de animale de rasã, precum si terenurile administrate de unitãtile de învãtãmânt cu profil agricol sau silvic apartin domeniului public al statului."
14. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogã.
15. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Persoanelor fizice cãrora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor detinute de institutele si statiunile de cercetare si productie agricolã, precum si de regiile autonome cu profil agricol sau de societãtile nationale cu profil agricol li se vor atribui terenuri în naturã din terenurile proprietate privatã a statului.
(2) În situatia în care suprafetele proprietate privatã a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, în conditiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despãgubiri."
16. Articolul 11 se abrogã.
17. Alineatele (1) si (4) ale articolului 12 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Comisiile comunale, orãsenesti sau municipale din unitãtile administrativ-teritoriale pe care se aflã terenurile, împreunã cu oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti "vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacã acestea sunt libere, în sole situate în imediata apropiere a localitãtilor, asigurându-se accesul la lucrãrile de hidroamelioratii, acolo unde ele existã.
...
(4) Procesul-verbal de delimitare împreunã cu hotãrârea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene, care este obligatã sã se pronunte în termen de 30 de zile de la primirea acestuia."
18. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Prefectul, în calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va întocmi si va înainta lunar Ministerului Administratiei Publice un raport privind situatia aplicãrii prevederilor legii, cu propuneri de mãsuri, inclusiv de tragere la rãspundere a primarilor care împiedicã în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele si în conditiile stabilite de lege."
19. Articolul 14 se abrogã.
20. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevãzute la art. 37, 38 si 39 din Legea nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avutã în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
(2) În toate cazurile în care nu este posibilã restituirea în naturã a terenurilor se vor acorda despãgubiri potrivit legii."
21. Articolul 16 se abrogã.
22. Articolul 17 se abrogã.
23. Articolul 18 se abrogã.
24. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - În cazul în care pe suprafetele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în conditiile prezentei legi se aflã investitii functionale prin care s-a crescut valoarea fondului, contravaloarea acestor investitii se recupereazã de la noii proprietari într-o perioadã de maximum 10 ani."
25. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - (1) În localitãtile în care rãmân terenuri agricole dupã aplicarea prevederilor prezentei legi consiliile locale pot atribui în folosintã loturi de pânã la 5 ha de familie familiilor fãrã pãmânt, familiilor tinere nou-întemeiate, specialistilor care lucreazã în agriculturã, cadrelor medicale, personalului didactic, slujitorilor cultelor religioase legal recunoscute.
(2) Persoanele prevãzute la alin. (1) beneficiazã de aceste drepturi numai dacã domiciliazã, locuiesc efectiv si profeseazã în localitatea respectivã, nu au în proprietate alte terenuri agricole si numai pe durata îndeplinirii cumulative a acestor conditii.
(3) În localitãtile în care nu existã rezervã de terenuri agricole consiliile locale pot cumpãra asemenea terenuri din resurse proprii pentru a le atribui categoriilor de persoane prevãzute la alin. (1)."
26. Articolul 21 se abrogã.
27. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice îndreptãtite conform prezentei legi, se fac de cãtre comisiile locale si comisiile judetene, în conformitate si în conditiile prevãzute la art. 12 si la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, în regulamentul de aplicare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi."
28. Dupã articolul 22 se introduce articolul 221 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 221. - Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama îndiguirilor, desecãrilor si altor lucrãri de îmbunãtãtiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la adoptarea Legii nr. 187/1945 pentru înfãptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apãrãrii Nationale, precum si terenurile repartizate pentru înfiintarea de ferme agricole, prin Legea nr. 187/1945, rãmân în domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate."
29. Alineatul (1) al articolului 23 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Structurile reprezentative ale unitãtilor de cult pot dobândi în proprietate, prin reconstituire, suprafete de teren agricol pe care le-au avut, astfel: a) centre eparhiale, pânã la 100 ha; b) protoierii, pânã la 50 ha; c) mânãstiri si schituri, pânã la 50 ha; d) parohii si filii, pânã la 10 ha."
30. Dupã alineatul (1) al articolului 23 se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:
"(11) Structurile reprezentative ale unitãtilor de cult, nou-înfiintate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafete agricole în limitele prevãzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv."
31. Alineatele (3) si (4) ale articolului 23 vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural si institutiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha.
(4) Unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural, care nu au detinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie în folosintã suprafete de teren agricol pânã la 5 ha, dacã astfel de terenuri existã în rezerva comisiilor locale."
32. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata de un hectar de proprietar deposedat si cea avutã în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, dupã caz, mostenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, se face de regulã pe vechile amplasamente."
33. La articolul 24, partea introductivã a alineatului (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Se excepteazã de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru persoanele fizice si juridice, urmãtoarele terenuri forestiere:"
34. Dupã litera g) a alineatului (2) al articolului 24 se introduce litera h) cu urmãtorul cuprins:
"h) terenurile forestiere aflate în administrarea Institutului de Cercetãri si Amenajãri Silvice si a statiunilor de cercetare silvicã, în conformitate cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicatã."
35. Dupã alineatul (3) al articolului 24 se introduc alineatele (31) si (32) cu urmãtorul cuprins:
"(31) În situatia în care prevederea de la alin. (3) nu poate fi pusã în aplicare, stabilirea terenurilor si a amplasamentelor pe care vor fi pusi în posesie fostii proprietari se va efectua de cãtre comisia judeteanã, cu acordul Regiei Nationale a Pãdurilor, la propunerea comisiilor locale.
(32) În cazul în care pe raza judetului nu sunt terenuri disponibile se vor acorda despãgubiri potrivit legii."
36. Alineatul (2) al articolului 25 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Gospodãrirea terenurilor forestiere atribuite în conditiile prezentei legi se face în regim silvic, potrivit legii."
37. Alineatul (4) al articolului 25 se abrogã.
38. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Suprafata restituitã formelor asociative se compune din cota-parte indivizã a membrilor asociati, dar nu mai mult de 20 ha de fiecare titular deposedat."
39. Dupã alineatul (2) al articolului 26 se introduc alineatele (21), (22) si (23) cu urmãtorul cuprins:
"(21) În cazul în care forma asociativã a fost în devãlmãsie, fãrã specificarea cotei-pãrti pentru fiecare asociat deposedat, suprafata ce se restituie se stabileste în cote-pãrti egale, în limitele prevãzute la alin. (2).
(22) Suprafata restituitã formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.
(23) Suprafata restituitã membrilor formelor asociative nu se cumuleazã cu suprafata dobânditã conform prevederilor art. 24 alin. (1)."
40. Alineatul (4) al articolului 26 se abrogã.
41. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere restituite potrivit prevederilor art. 26 se fac în regim silvic, potrivit legii."
42. La articolul 28, alineatele (1), (2), (3) si (5) se modificã si se introduc alineatele (6)-(9), astfel:
"Art. 28. - (1) În vederea administrãrii si exploatãrii terenurilor forestiere prevãzute la art. 26 membrii formelor asociative de tip composesorate, obsti de mosneni, obsti de rãzesi, pãduri grãniceresti si altele sau mostenitorii acestora se vor constitui într-o asociatie autorizatã de cãtre judecãtorie, potrivit legii.
(2) În termen de 45 de zile de la data validãrii de cãtre comisie, în conditiile prezentei legi, a cererilor fostilor composesori, mosneni, rãzesi sau, dupã caz, ale mostenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau/si mostenitorii acestora, cu majoritatea simplã, va solicita judecãtoriei competente teritorial, pe baza certificãrii dreptului de proprietate sau de mostenire de cãtre comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare a terenurilor forestiere.
(3) Comitetul va prezenta judecãtoriei, o datã cu cererea si cu certificatul eliberat de comisia localã, un statut autentificat de notarul public, în care se vor stabili: structura acestora si organele de conducere; modul de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere, în conditiile legii; drepturile si obligatiile membrilor, care nu pot fi decât cetãteni români cu domiciliul efectiv în România la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã; rãspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice, însotite de dovada calitãtii de membru dobândite numai pe cale de mostenire legalã.
...
(5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comunã rãmân în proprietate indivizã pe toatã durata existentei asociatiei.
(6) În cazul dizolvãrii formei asociative suprafetele de teren forestier respective revin în proprietatea statului si în folosinta consiliului local respectiv.
(7) În situatia în care nu vor exista mostenitori legali ai membrilor formelor asociative înfiintate în conformitate cu prevederile prezentei legi cotele aferente acestora trec în proprietatea statului si în folosinta consiliului local respectiv.
(8) Membrii formelor asociative nu pot înstrãina propriile cote-pãrti între ei sau unor persoane din afara acestora si nu pot transmite drepturile prin testament sau donatie, ci numai prin mostenire legalã.
(9) Pe raza localitãtilor în care se reconstituie forme asociative si dupã stabilirea suprafetei totale cuvenite acestora terenurile neatribuite rãmân în proprietatea statului si pot fi date în folosintã consiliului local pânã la limita suprafetei de 200 ha."
43. Alineatele (2) si (3) ale articolului 29 vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mânãstirile, constituite pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, dobândesc prin reconstituire suprafete pânã la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului cãruia îi apartin, recunoscut de lege, dacã acesta a avut în proprietate terenuri forestiere.
(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depãsi, cumulat, suprafata avutã în proprietate de fondul bisericesc în judetul în care s-a constituit protoieria, parohia, filia, schitul sau mânãstirea care depune cerere pentru reconstituire."
44. Dupã articolul 29 se introduce articolul 291 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 291. - (1) Pentru cazurile în care o persoanã fizicã solicitã cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafatã de teren arabil pe care în prezent se aflã vegetatie forestierã din fondul forestier national, se va acorda teren arabil sau, la cerere, va fi despãgubitã.
(2) În situatiile în care o persoanã fizicã solicitã cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafatã de teren forestier care în prezent este teren arabil, se va acorda teren arabil sau, la cerere, va fi despãgubitã."
45. Articolul 31 se abrogã.
46. Articolul 37 avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - Persoanelor fizice ale cãror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasãrilor, nu li s-a stabilit dreptul de proprietate în conditiile Legii nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în conditiile prezentei legi, de regulã pe vechile amplasamente, în perimetrul societãtilor comerciale cu capital de stat, în sole compacte, dacã acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin.(1) din prezenta lege, iar în toate celelalte cazuri li se acordã despãgubiri."
47. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - Comisiilor prevãzute la art. 6 alin. (1) le este interzisã reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritorialã la alta."
48. Articolul 39 se abrogã.
49. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - Pentru toate terenurile agricole si forestiere solicitate prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, înregistrate în termenele si cu procedura prevãzute de Legea nr. 18/1991, republicatã, care nu au putut fi retrocedate, precum si în situatiile în care fostii proprietari au optat pentru despãgubiri, prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se vor stabili valoarea terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitãtile de platã cãtre fostii proprietari."
Art. II
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 92, dupã alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu urmãtorul cuprins:
"(8) Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, rãmas neutilizat la finele anului, se reporteazã în anul urmãtor si se utilizeazã cu aceeasi destinatie."
2. Articolul 109 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 109. - Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea sau constituirea, dupã caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate cãtre persoanele îndreptãtite, precum si eliberarea nejustificatã a titlului de proprietate sau pe baza unor mãrturii despre care a avut cunostintã ca fiind false, constituie abuz în serviciu si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani."
3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantã de urgentã.
Art. III
În termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Guvernul va aproba Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor.
Art. IV
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se alineatelor si articolelor o nouã numerotare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncã

sus

   
© Casa Rent 2004 - Toate drepturile rezervate | neoCreatio Concept